Skyscraper large
صفحه نویسنده
مقداد ابوالفضلی
مقداد
ابوالفضلی

هویت “روز آخر”

چهارشنبه | 3 دی 1393 | 24 دسامبر 2014 | سال سوم | شماره 560
بعضی از کلمات هستند که به مرور دارای هویت می شوند. مثلا در عبارت روز آخر روزنامه راه دیگر تلخ بود، روز آخر هویتی دارد که نمی توان آن را با صفاتی مانند تلخ، سخت و یا باورنکردنی توصیف کرد. باید 590 شماره با روزنامه راه‌ دیگر زندگی کنید. باید نام 320 نویسنده را بنویسید. باید 2 میلیون...
هویت “روز آخر”
Skyscraper large