Skyscraper large
صفحه نویسنده
رضا معینی
رضا
معینی

دادخواهی، ابزار قدرت نیست

دوشنبه | ۹ مرداد ۱۳۹۱ | 30 جولای 2012 | سال اول | شماره 54
  پیشگفتار پس از رویداهای ٢٢ خرداد ١٣٨٨، شاهد برآمد عدالتخواهی برای نقض حقوق بشر در ایران و تحرک بیشتر گروه‌های سیاسی در این باره هستیم. بی‌شک هر تلاش برای یادآوری وظیفه‌ی حافظه، دستیابی به حقیقت و پرسش از چرایی جنایات سیاسی در جمهوری اسلامی، گامی به پیش برای دادخواهی است....
دادخواهی، ابزار قدرت نیست
Skyscraper large