Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمد رهبر
محمد
رهبر

راه پیروزی از میانِ ایرانیان می‌گذرد

چهارشنبه | ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ | 20 ژوئن 2012 | سال اول | شماره 27
حماسه ی جلیلی هم تمام شد. چند وقتی از وین تا استانبول و مسکو، سعی صفا و مروه کرد و بنابر آن اصل که در جمهوری اسلامی آنچه ملاک نیست، نتیجه است به تکلیف عمل کرد و درصفِ مُهره های جلا خورده ی گنجه ی آقا نشست.  برای جلیلی و کارآموزش باقری، بد نشد، اسمی بود و رسمی و سفری. می ماند منافع ملی...
راه پیروزی از میانِ ایرانیان می‌گذرد
Skyscraper large