Skyscraper large
صفحه نویسنده
امین بزرگیان
امین
بزرگیان

سینما و مرگ

شنبه | ۳ تیر ۱۳۹۱ | 23 ژوئن 2012 | سال اول | شماره 28
در مصر باستان برای مقابله با مرگ، بدن ها را پس از مرگ با مومیایی کردن، نگه می داشتند. ایده اصلی این بود که با نگه داشتن تن، زندگی ادامه می یابد. از نظر مصریان مرگ، با از میان رفتن بدن محقق می شد. چنانچه بدن را نگه داریم، مرگ را نیز از بین برده ایم. در این تلقی بدن با روح یگانه بود. در...
سینما و مرگ

حیثیت من کجاست

شنبه | ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ | 16 ژوئن 2012 | سال اول | شماره 24
سومین سالگرد بزرگ ترین تجمع سیاسی جامعه ایرانی را سپری کردیم. تجربه درخشان راهپیمایی25 خرداد برای مردم فراموش نشدنی است. آن ها پس از سالیانی دور، دوست داشتن دیگران(همبستگی اجتماعی) و شهرشان را تجربه کردند. در میانه انبوهه جمعیت- برای اولین بار- تهران را به خانه خویش مبدل ساختند و...
حیثیت من کجاست
Skyscraper large