Skyscraper large
صفحه نویسنده
هدی صابر
هدی
صابر

زیست مشترک حداکثری

دوشنبه | ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ | 11 ژوئن 2012 | سال اول | شماره 21
این نوشته آخرین مکتوب و جمع بندی شهید هدی صابر است که از درون زندان برای برخی از دوستان اش نوشته است. این نوشته برای اولین بار منتشر می شود . از آوردن اسامی افرادی که در نامه خطاب قرار داده شده اند صرف نظر شده است: به نام دوست با سلام داغ از راه دور و با سپاس از زحمات ماه های اخیر در...
زیست مشترک حداکثری
Skyscraper large