Skyscraper large
صفحه نویسنده
احمد سلامتیان
احمد
سلامتیان

ضرورتِ کامیابى مذاکرات هسته‌ای

سه شنبه | 10 تیر 1393 | 1 جولای 2014 | سال سوم | شماره 466
به نتیجه رسیدن این مذاکرات را یک ضرورت می دانم و با توجه به روند کنونی مذاکرات احتمال به نتیجه رسیدن آن را بیش از هر زمان دیگر می‌دهم. از همین رودر لحظه کنونی فرض به نتیجه نرسیدن مذاکرات و توانایی مدیریت بحران دو طرف بعد از آن را جدی نمی بینم . قبول این که چنین مذاکراتی به نتیجه...
ضرورتِ کامیابى مذاکرات هسته‌ای

آغازی برای تبدیل اوین به موزه

سه شنبه | ۹ خرداد ۱۳۹۱ | 29 می 2012 | سال اول | شماره 13
در نظامهای سرکوب زندان تنها یک ابزار کینه ورزی و یا انتقام جوئی از مبارز سیاسی نیست. زندان و فشار آن بر زندانی و اثار و عواقب آن بر خانواده اش که در واقع نوعی فشار غیر مستقیم اما بسیار سنگین تر بر او است که در بند از ازادی اولیه خود محروم شده است در واقع ابزار اصلی ادامه حیات استبدادند. هدف...
آغازی برای تبدیل اوین به موزه
Skyscraper large