Skyscraper large
صفحه نویسنده
سيد عبدالحميد ضيايي
سيد عبدالحميد
ضيايي

ماهیّت عشق‌های کلاسیک و مدرن

چهارشنبه | ۳ خرداد ۱۳۹۱ | 23 می 2012 | سال اول | شماره 9
یادداشت های ممنوعه؛ پرسش هایی درباره ماهیت عشق های کلاسیک و مدرن:  آنچه می خوانيد ، تأملات و پرسش هایی است که خود در سالیانِ اخیر دربارۀ مفهوم عشق و انواع و اطوار آن داشته ام یا در این کتاب و آن جریده خوانده و دیده [1] و در اینجا صورتبندی کرده ام.شاید پس از خواندنِ این سطرها، خواننده...
ماهیّت عشق‌های کلاسیک و مدرن
Skyscraper large