Skyscraper large
صفحه نویسنده
مهرانگیز کار
مهرانگیز
کار

آن سه وزیر زن

چهارشنبه | 13 دی 1391 | 2 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 157
ایران سه وزیر زن داشت. یکی را وقیحانه کشتند، یکی را آواره کردند و سومی را از آن رو که بر ضد حقوق زن به مراد نظام فقیه – سروری، شمشیر را از رو بست به صدر نشاندند و هم اینک او را با رئیس جمهوری که رو به سراشیبی است در انداخته اند تا در دولت بعدی، او را در جای اپوزیسیون احمدی نژاد باری...
آن سه وزیر زن

این عدالت نیست

دوشنبه | ۱ خرداد ۱۳۹۱ | 21 می 2012 | سال اول | شماره 7
حضور انسان روی کره ی زمین دیرینه سال است. مجموعه های قوانین حقوق بشری نوپدید است. اما قواعد عدل و انصاف همواره چراغ راه انسان درستکار بوده و هرگاه فرد و جامعه ای از آن پیروی نمی کرده سرزنش می شده است. بنابراین کرامت انسانی لزوما با تدوین قوانین حقوق بشری پذیرفته و شناخته نشده وتاکید...
این عدالت نیست
Skyscraper large