Skyscraper large
صفحه نویسنده
یوسف اباذری
یوسف
اباذری

عدالت و ما

دوشنبه | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ | 7 می 2012 | سال اول | پیش شماره 3
شاید بهتر آنست که درباره تجربه شخصی خودم در باب عدالت سخن بگویم. چندی پیش با یکی از دانشجویان افغانی به نمایشگاه کتاب رفته بودم. در حین صحبت با او متوجه شدم که هرچه صدایش می‌کنم چیزی نمی‌شنود. از او پرسیدم چرا جواب نمی‌دهی؟ گفت مرا به اردوگاه افغان‌ها برده‌اند و مورد اذیت و آزار...
عدالت و ما
Skyscraper large