Skyscraper large
صفحه نویسنده
داریوش آشوری
داریوش
آشوری

دو پیام‌آورِ جهانِ مدرن: ماکیاوللی و تامس مور

یکشنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ | 13 می 2012 | سال اول | شماره 1
سده‌یِ شانزدهم روزگارِ شگرفي ست که در آن چیزي به نام اروپا و تمدنِ اروپایی با قدرت و شکوهي بی‌مانند از دلِ جهانِ قرونِ وسطایی زاده می‌شود. نیروهایي که از سده‌یِ دوازدهم رفته-رفته بر هم انباشته شده و از سده‌یِ چهاردهم با رنسانسِ ایتالیا سخت فشرده‌تر شده بودند، در این سده نیرویِ...
دو پیام‌آورِ جهانِ مدرن: ماکیاوللی و تامس مور
Skyscraper large