Skyscraper large
على فاتحى (سردبير ضميمه‌ى دفتر كودكى)

باشد که این تجربه، سنگ بنایی باشد…

ali-4337- ali fatehi علی فاتحی

على فاتحى

«دفترکودکی» تلاشی بود درجهت احقاق حقوق کودکان: راهی برای همراهی با جنبش احقاق حقوق کودکان در ایران.

مبارزه برای تحقق حقوق کودکان اگرچه امری اجتماعی-سیاسی به حساب می آید اما ـ به زعم هیئت تحریریه این هفته‌نامه- موضوعی کاملا غیر‌جناحی است.

از این رو تمامی تلاش هیئت تحریریه دفترکودکی٬ و حمایت بی دریغ گردانندگان روزنامه٬ در همین راستا قرار داشت٬ تا فارغ از مرزبندی‌های موسوم سیاسی  به این صورت مسئله اجتماعی -سیاسی  پرداخته شود. 

بنابراین تلاش شد در تمامی ۳۰ شماره این هفته نامه نظرات غالب جریانات فکری و سیاسی در حوزه حقوق کودکان منعکس شود. بی شک نقش جواد اکبرین در ساختن این فضای دموکراتیک غیرقابل انکار است.

حقوق کودک از نظر ما مجموعه ای از دستورالعمل های خشک حقوق بشری نیست بلکه موضوعی اجتماعی است که با مابقی حوزه های اجتماعی ارتباطی معنادار دارد.

هدف نویسندگان دفترکودکی نیز جدای از این امر نبود: ترجمه مقالاتی در مورد کودکان از زبان هایی دیگر٬ بررسی مسائل کودکان در هنر و ادبیات٬ بررسی نقش ساختار های سیاسی در سرنوشت کودکان٬ تهیه ی گزارش های میدانی و تصویری از وضعیت کودکان در ایران و خارج از ایران از جمله فعالیت های دفترکودکی بود که هدف فوق را دنبال می کرد.

امیدواریم تجربه‌ی دفترکودکی سنگ بنایی باشد تا دیگر رسانه‌های فارسی زبان جدی تر به این مسئله بپردازند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large