Skyscraper large

پرسشى اساسی از برخی مدیران دولت یازدهم

78f97dg8

احمد پورنجاتى

در یکی دو هفته ی گذشته در فرصت برخی دیدارها که برای جناب مصباح فراهم شد ،وی در باره ی مواضع شخص رییس جمهور و عملکرد دولت یازدهم داوری و با لحنی تند و گزنده انتقاد کرد.

انتقاد از دولت و همه ی بخش های حاکمیت نه تنها ناپسند نیست بلکه از نان شب هم لازم تر است. به بهانه ی هیچ همسویی و خویشاوندی سیاسی و عقیدتی هم نباید برای آن حد و حدود غیر منطقی گذاشت.

این قلم، با همه ی تعلق خاطری که به شرایط و دولت فراورده ی ۲۴ خرداد ۹۲ دارشته و دارد،در همین چندماه فعالیت دولت یازدهم بارها و بارها از رییس جمهور گرفته تا بسیاری از اعضای کابینه را به خاطر برخی مواضع و عملکردهاشان نواخته و باز هم چنین خواهد کرد!

اما مواضع جناب مصباح “برند ” دیگری دارد.

نسبت دروغگویی و بی تحملی در برابر انتقاد و ضعف در مذاکرات هسته ای و عیب جویی ازطرح منشور حقوق شهروندی و پی گرفتن سیاست تساهل و تسامح در عرصه ی فرهنگ، از جمله افاضات حضرت ایشان بود که در رسانه ها آفتابی شد. 

البته به نظر من، جناب مصباح یزدی حق دارندبگویند:

“ما انتقادات مبنایی نسبت به دولت داریم”

به گمانم مفهوم بی رنگ و لعاب این بیان صریح و صادقانه برای افکار عمومی ابراز ناخرسندی از موجودیت و نگرش و مشی و برنامه های این دولت است که البته عامل اصلی اش اکثریت مردم بوده اند!

البته توقعی جز همین مواضع نیز از جناب مصباح نمی رفته اما مردم چه گناهی دارند که دولتی متفاوت با سلیقه ی سیاسی ایشان برگزیده اند؟

گمان ندارم نه خوشان و نه مردم ایران هرگز فراموش کنند که ایشان رهبر معنوی و مرشد محمود احمدی نژاد بودند و همواره و بی دریغ از دیدگاه ها و برنامه ها و اقدامات وی – نه تنها از موضع سیاسی بلکه از موضع اعتقادی و رنگ و لعاب فقیهانه -حمایت می کردند و در دیدارهای مرید و مرادی پیاپی، از رهنمود و دعاگویی برای موفقیت او فروگذار نمی کردند!

این شیوه ی دولت پروری حتی در شرایطی که طشت خودکامگی و قانون گریزی وناکارآمدی و زیان باره گی آن دولت نامحمود از بام خانه ی اصولگرایان فروافتاد، باز کم یا بیش ادامه داشت.

پرسش اساسی من از برخی مدیران در زیر مجموعه ی دولت یازدهم است که :

از چه موضعی و به اعتبار کدامین شان و منزلت حکومتی ،اداری، شغلی یا سیاسی و یامرجعیت مذهبی جناب مصباح، خود را موظف به دیدار و گزارش کار به ایشان می دانند؟

اگر از باب ارادت شخصی و التماس دعای خیر است که دیگر نیاز به انتشار رسانه ای ندارد؛

اگر از باب “دفع دخل مقدر = توضیح و توجیه برای پیشگیری از نامطلوب است)و روشنگری باشد که به تجربه نتیجه برعکس بوده است؛

اگر به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری ست که همچون ایشان بسیارند؛

اگر به عنوان درک محضر مراجع تقلید قم است که ایشان در چنین مرتبه ای نیستند؛

اگر به عنوان رهبر معنوی یک جریان سیاسی ست، که چه عرض کنم؟!

 


  • فیس بوک نویسنده
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large