Skyscraper large

جنسِ گران و ذهنِ گران تر!

9s8df7sd88d

کارتون از مانا نیستانى

آنا اشراقی

اگر احساس آزادى در جامعه نباشد حتى اگر آزادى وجود داشته باشد نیز مردم راضى نمى شوند! همین حرف را درباره اقتصاد هم مى توان زد، گرانىِ ذهنِ مردم کمتر از گرانى جنس نیست،  اقتصاددانان مى گویند برای کنترل و کاهش نرخ تورم دولت باید ابتدا کاهش ” انتظارات تورمی ” که مقوله ای ذهنی و روانی است، را در دستور کار قرار دهد و آنگاه به اجرای سیاستهایی بپردازد که موجبات کاهش سرعت رشد نرخ تورم را فراهم آورد.

آنچه می تواند موجبات کاهش ” انتظارات تورمی ” را در ذهنیت شهروندان فراهم آورد حفظ و افزایش اعتماد و امیدی است که نسبت به حکومت جامعه وجود دارند. این سرمایه، اصلی ترین مایه برای رویارویىِ دولت با سختی ها و دشواری های پیش رو درهمه عرصه به ویژه مسائل و مشکلات اقتصادی است.

تنش زدایی در داخل هم یکى از پیش شرط هاى رها کردنِ ذهن مردم از گرانى است. از درون این تنش زدایی است که بر دامنه ” اعتماد ” و امید مردم به دولت افزوده می شود و از دامنه ” انتظارت تورمی ” ذهنی شان می کاهد؛ اسباب آرامش و ثبات و وحدت و همبستگی اجتماعی را فراهم می آورد و به دولتمردان برای حل مسائل و مشکلات فرصت می دهد.

برای جلب ” اعتماد ” مردم در گام اولِ تنش زدایی در داخل باید زندانیان سیاسی از حبس و حصر آزاد شوند؛ روشن است که انجام اینکار در اختیار دولت به تنهایی نیست و به تصمیمی در سطح کل حاکمیت وابسته است اما اگر مسئله اصلی نظام فقط رهایى از بحران اقتصادى و جلب رضایت مردم است و فکر مى کند بدون آزادى سیاسى مى تواند به این هدف برسد دیر یا زود درمى یابد که بدون همراهی با دولت برای جلب ” اعتماد ” مردم هیچ سیاست و اقدامی برای تامین ارامش روانى مردم میسر نخواهد بود.

تنش زدایی در سیاست خارجی هم به همین اندازه اهمیت دارد تا تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی متوقف و بدنبال آن برای کاهش و رفع تحریم ها تلاش و اقدام شود. گام هایی که در سفر رئیس جمهور و تیم همراهش به نیوریورک برای تنش زدایی به ویژه با آمریکا برداشته شد، نه تنها مثبت و سازنده بلکه یک ضرورتِ گریزناپذیر بود. چنان که توقف تشدید تحریم ها تاثیر روانی خود را در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی نشان داد و به نوعی امیدواری به بهبود اوضاع اقتصادی را در ذهن شهروندان دامن زد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large