Skyscraper large

عدم توانایی در مشارکت گروهی

x6dfffff-فاریا بارلاس-faria barlas

فاریا بارلاس

ما برای زندگی در جامعه ای سالم نیاز به مشارکت در گروه های اجتماعی در قالب های متعدد داریم. یکی از مشکلات عمده در جوامعی که بحران های سیاسی و اجتماعی را  طی می کنند عدم درک صحیح و توانایی افراد در مشارکت در کارهای گروهی آنان می باشد. 

زندگی انسان از زندگی گروهی مجزا نیست و هیچ کودک انسانی  بدون وجود دیگران قادر به ادامه حیات نخواهد بود و رشد ذهنی و هویتی افراد مستلزم برقراری روابط سالم با دیگران است. انسان ها در جریان تولید و بازتولید با یکدیگر ارتباط می یابند و در عملکرد گروه نقش دارند و هم بر ساختار گروه تاثیر می گذارند و هم تاثیر پذیر از روند ها ی گروه هستند. روانشناسی گروه اجتماعی را مرکب از دو و یا چند نفر می داند که کنش متقابل و یا تعامل دارند و دارای اهدافی مشترک هستند و کنش متقابل آنها به طریقی شالوده بندی شده است که هر یک از اعضای گروه همان عملکرد یا مشابه آن را در هر زمان که یکدیگر را می بینند انجام می دهند.

در بسیاری موارد افراد برای به ثمر رساندن اهدافی نیازمند به حضور دیگران در کنار خود هستند و الزاما از روابط سالم و پایدار گروهی برخوردار نیستند در این صورت نمی توان اصطلاح گروه اجتماعی را به آنان تعلق داد. اتفاقی که در جامعه فعلی ما به کرات به وقوع می پیوندد.به این معنی که افراد دارای اهداف مشابهی هستند ولی دیگر ویژگی های گروه اجتماعی را دارا نیستند ولی انتظارنتیجه ای که متعلق به کار گروهی است را دارند که طبیعتا  این نوع نگرش به ناکامی و سرخوردگی می انجامد. 

افراد در درون هر گروه داراى پایگاه و موقعیت مشخصى هستند و بر اساس این پایگاه باید نقش معینى را برعهده بگیرند. پایگاه، موقعیت اجتماعى و جایگاهى است که فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعى یک گروه، در مقایسه با گروههاى دیگر احراز مى کند که حقوق و مزایاى مشخصى را برای فرد تعیین مى کند. نقش، به رفتارى اطلاق مى شود که دیگران از فردى که پایگاه معینى را احراز کرده است، انتظار دارند. 

انسانها براى امکان ادامه حیات، به زندگى اجتماعى نیاز دارند و زندگى اجتماعى ناگزیر باید از قالب و ساخت مشخصى برخوردار باشد. شکل گیرى ساخت اجتماعى در قالب گروههاى اجتماعى است و زندگى اجتماعى بدون عضویت و تشکیل گروههاى اجتماعى امکان پذیر نیست. از این رو، براى هویت بخشیدن به حیات اجتماعى، افراد در قالب گروههاى اجتماعى سازمان مى یابند و هر فرد الزاماً در یک گروه یا بیشتر عضویت دارد تا از این طریق، حساسیت خود را نسبت به محیط اجتماعى خود نشان دهد.

در واقع، کارکرد اصلى گروهها، هویت بخشى به افراد در اجتماع است. اما گروهها براى ابراز وجود و ایفاى نقش خود به حضور در عرصه هاى عینى و بیرونى نیاز دارند. این عرصه ها که نمایانگر باور، بینش و ذهنیت گروهها هستند، نهادها میباشند. به بیان دیگر،نهادها ابزار ایفاى نقش گروههاى اجتماعى هستند و گروهها، نظام ارزشى و رفتارى خود را در قالب نهادهاى اجتماعى شکل مى دهند. سازمانهاى اجتماعى نیز به نوبه خود تبلوریافته نهادهاى اجتماعى هستند که در جامعه پدید مى آیند و عهده دار وظایفى هستند که جامعه بر اساس نیاز خود به آنها واگذار مى کند.

هر گاه مجموعه اى از گروههاى اجتماعى در قالب نهادها یا سازمانهایى به ایفاى نقش بپردازند، جامعه شکل مى گیرد. و به بیان ساده تر، جامعه تشکیل یافته از گروههاى اجتماعى است که در قالب نهادها و سازمانها تبلور یافته اند.

گروههاى اجتماعى در چارچوب قواعد، معیارها و ضوابط مشخصى شکل می گیرد . فرهنگ، تأمین کننده محتوا و جهت دهنده گروههاى اجتماعى است. به طور کلى، جامعه بدون فرهنگ امکان ادمه زیست ندارد، بلکه جامعه مبتنى بر فرهنگ شکل مى گیرد؛ بنابراین، جوامع مختلف، فرهنگهاى گوناگونی دارند. بر اساس همین گوناگونی فرهنگ است که دانش و آگاهی افراد نسبت به گروه و مشخصه های آن با یکدیگر متفاوت است. همان گ.نه که عنوان شد فعالیت گروهی و شکل گیری گروه های اجتماعی برای رشد فردی و اجتماعی افراد حیاتی است. بنابراین برای تشکل گرو های سازنده و سالم ابتدا باید فرهنگ . دانش خود را نسبت به مفهوم گروه تقویت کنیم.

یکی از مشکلات بنیادی جامعه فعلی ما عدم توانایی  مشارکت در کارهای گروهی است. در بیشتر مواقع گروه و فعالیت گروهی تنها در راستای رسیدن به اهداف فردی معنا پیدا می کند و بسیاری از اعضای جامعه به دلیل یادگیری ارزشهای اجتماعی نادرست در نهادهای کوچکتر مانند خانواده و یا مدرسه و محل کار منافع شخصی خود را به گروه و منافع گروهی ارجع می بینند. قطعا در چنین جوامعی قانون فردگرایی گسترش پیدا کرده و اعضای جامعه از فرصت های اجتماعی که در ساختار گروهی شکل می گیرد بی بهره می مانند. در جامعه ای سالم فعالیت و کارهای گروهی در ابعاد گوچک و بزرگ تشویق می شود. فعالیت در گروه بدان معنی است که منافع گروهی به اندازه منافع شخصی اهمیت داشته باشد و رقابتهای ناسالم که مسبب به وجود آمدن رفتارها و برخوردهای حذفی نسبت به دیگران است شناخته و مورد بررسی قرار گیرد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large