Skyscraper large

ضرورت تغییر نگاه امنیتى به مردم

Iranians Rally For Presidential Candidates At Street Campaign

آنا اشراقی

یکى از تلاش هاى دشوار اما ضرورىِ دولت جدید تغییر نگاه امنیتىِ حکومت به مردم است؛ نگاهى که در اندیشه و عمل سیاسى و حتی تفسیرش از آموزه های دینی، ردپای ” دشمن هراسی ” را مى توان دید. 

این نگاه همه عالم و آدم را درحال توطئه و دسیسه چینی علیه حاکمیت مى بیند و جز با تخاصم و تهاجم زبانى براى گفتگو ندارد؛ هر جریانى را که منتقد وضع موجود و ناکارآمدی روش هاى اداره کشور باشد، وابسته و فریب خورده و جاسوس و ستون پنجم و فتنه گر مى خوانَد و سرانجام جز اقلیتی، همه ملت باید زیر نظر دستگاههای امنیتی و پلیسی باشند تا مبادا ابزار “براندازی نرم و قانونی” شوند. 

این نگاه در نهایتِ حرکتِ خود، چهار سال پیش کودتای انتخاباتی را رقم زد و به نوعی حکومت نظامی اعلام نشده روی آورد و حاکمیت فضای امنیتی را بر کشور رسمیت بخشید، و کشور را وارد دوره ای کرد که حاصلش جز بحران داخلی و تهدید درگیری خارجی نبوده است.

دولت تدبیر و امید، باید بخواهد و بتواند به جای “دشمن خوانى” یا  ”دشمن سازی” این احساس را در جامعه تقویت کند که هر ایرانی خود پاسدار «امنیت ملی» باشد و در هر کجای این کره خاکی جز به تامین “منافع ملی” نیندیشد، این احساس، جز با احترام به مردم و تأمین آزادى هاى سیاسى و اجتماعى و مهار بحرانِ اقتصادى کنونى، به وجود نمى آید؛ احساسى که وجودش تنها راه حفظ کشور بدون دخالت در آشکار و پنهانِ زندگى مردم است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large