Skyscraper large

افکار عمومی ما یا آنها؟

x6dfffff-فاریا بارلاس-faria barlas

فاریا بارلاس

یکی از مهمترین ابزارها برای حاکمیتی که از مشروعیت کافی نزد مردم برخوردار نیست کنترل افکار عمومی آن جامعه است. 

افکار عمومی مجموعه عقاید افراد یک جامعه نسبت به موضوعی است که افراد درباره آن موضوع دارای علایق و منافع مشترکی هستند.به بیان دیگر به مجموعه ای از تصمیمات افراد یک گروه عام در مورد یک موضوع خاص افکار عمومی می گویند. بر اساس نظریه آلن بیرو  افکار عمومی قضاوت یک جامعه خودآگاه است که پس از بحث و انتقاد درباره مساله مهمی به وفاق می رسند. از این تعریف دو ویژگی افکار عمومی معین می شود :‌افکار عمومی فقط در جامعه ای خوداگاه یعنی جامعه ای که نسبت به مسائل  زندگی اجتماعی خود با آزادی فکر و عاطفه توجه و تامل می کند  امکان پذیر است. از این رو در یک جامعه ابتدایی که اعضای آن تابع آداب و رسوم پیشینیان خود هستند افکار عمومی مصداق پیدا نمی کند. افکار عمومی پس از بحث و انتقاد حاصل می شود زیرا در جامعه ای که برخی از مسائل بدون چون و چرا مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد و چون و چرایی در کار نباشد افکار عمومی پدید نمی آید. 

پدیده افکار عمومی اگر چه مقوله جدیدی است اما به صورت علم و به لحاظ تاریخی همزاد با پیدایی دولتها و حکومتها   و کنش های تبلیغاتی آن در عرصه زندگی سیاسی به وجود آمده است.افکار عمومی زیربنای تجاری و پایه های سیاسی دارد و  در واقع انتقال قدرت از افراد به ملتها و به طور کلی منبعث شدن قدرت از ملت توجه به اندیشه های مشترک و عموما پذیرفته شده به وسیله جمع را فراهم می سازد.

عدم اعتنا به افکار عمومی از سوی حاکمیت بی اعتمادی عمومی را فراهم می آورد. وسائل ارتباط جمعی از جمله مهمترین عوامل تشکیل دهنده افکار عمومی هستند. در میان  وسائل ارتباط جمعی مطبوعات و رسانه های گروهی در صف اول این عوامل قرار می گیرند. زیرا به دلایل گوناگون از جمله ماندگار بودن , در دسترس بودن و نیز مخاطب قرار دادن  طبقات و گروه های مختلف مردمی  خود باعث می شود که در سطح وسیع و گسترده بر افکار عمومی اثر بگذارد. از سوی دیگر اعتماد و اطمینان مردم در اغلب موارد نسبت به مطبوعات بیشتر از سایر رسانه های جمعی است و حاصل این ارتباط دوسویه بین مردم و مطبوعات و رسانه ها تنویر و تشکیل افکار عمومی است.  دقیقا به همین دلیل است که حاکمیتی دیکتاتور باید کنترل شدیدی بر مطبوعات آن کشور داشته باشد. چرا که با کنترل مطبوعات کشور میتواند بر دیدگاه های مردم تاثیر بگذارد.

معمولا تصویری که شخص از خود و دیگران دارد در فکر و عقیده او موثر است . هنگام بحث از افکار عمومی این تصویرها به عوامل گوناگون روانی و اجتماعی بستگی دارد و عقاید مردم از ویژگیها و روحیات شخصی آنان متاثر می شود. بدین علت یکی از مساعی اصلی دولتها گروهها و افراد آن است که به کمک وسائل تبلیغاتی تصویر زشت و زننده ای از دشمنان خود در ذهن مردم به وجود آورند.. میزان و چگونگی مشارکت فرد در شکل گیری  افکار عمومی بستگی زیادی به محیط اجتماعی دارد که فرد در آن قرار دارد و شخصیت او در آن ساخته می شود. . بنابراین در اینجا هم باز حاکمیت می تواند با کنترل بر محیط اجتماعی افراد همچون مدرسه و یا محل کار در شکل گیری افکار و اندیشه های وی تاثیرگذار باشد

حاکمیتی که برای تثبیت اقتدار خود باید بر افکار و عقاید دیگران   تاثیر بگذارد برای ساختن افکار عمومی از ساز و کارهای روانی مانند توجیه جابه جایی و فرافکنی استفاده می کند.

از آنجا که غالبا افراد برای حل مشکلات خود از استدلال و تعلل استفاده می کنند حاکمیت سعی می کند که این استدلال را در جهت نظرات خود به کار گیرند. یکی دیگر از راه کارهای حاکمیتی دیکتاتور این است که از طریق جوسازی با استفاده از ساز و کار جانشینی افکار عمومی را به نحوی بسیج کند تا در دعواها و مجادله های عمومی موضوع جانشینی  شود.  عوام فریبان با استفاده از این ابزار بهتر می توانند افکار را در جهت نظرات خود بسیج کنند.

 رهبران بالقوه افکار عمومی چه به طور ناخودآگاه  در مورد خود  و چه به طور سنجیده در مورد مردم از سازوکار فرافکنی استفاده  میکنند این بدان معنی است که دشمنی خود و با مردم را به اشخاص دیگر نسبت می دهند.

بنابراین می توان مشاهده کرد که تسلط بر افکار عمومی مردم یکی از اهداف مهم حاکمیتی محسوب می شود که جایگاه صحیحی در بین اعضای آن جامعه دارا نیست.    

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large