Skyscraper large

این راه درازیست

47_412514551_   سوده راد  Soudeh RAD

سوده راد

در روزهای میانی اسفند و تنها چند روز پیش از نوروز، در سراسر دنیا زنان و مردان برابری خواه، ۸ مارس را پاس می دارند. آنها هر سال یادآوری می کنند که این روز، نه روز جهان زن، که روز جهانی برابری حقوق زن و مرد است. این روزها که بیش از صد سال از اولین خیزش ۸ مارسی و چند صد سال از اولین اعتراضات و مطالبات برابری خواهانه می گذرد، همچنان راه درازی برای رسیدن به آرمان آزادی و برابری پیش روی ماست.

فمینیست ها از یک سو با قوانین نابرابر مبارزه می کنند، از سویی دیگر برای تغییر فرهنگ و سنت های تبعیض آمیز تلاشی هر روزه دارند. با این حال در تمام دنیا کسانی که خود را فمینیست معرفی می کنند، خود را برای آماج نصیحت و ناسزا هم آماده می کنند. آنها که تنها برای پایان دادن انواع خشونت های جنسیتی مبارزه می کنند، خود متهم به مردستیزی و خشونت هستند!

این کنشگران ولی نه می خواهند تمام زنان دنیا را مجبور به دست کشیدن از خانه داری و همسرداری کنند، نه می خواهند تمام مردان دنیا تمام امور خانه داری را بر عهده بگیرند و هر بار از دری وارد می شوند، به نشانه احترام از زنان دعوت کنند پیش از آنها وارد شود. آنچه از باید از برابری برداشت کرد، برابری در حق انتخاب آزادانه است و این که زنی – یا مردی – با وجود امکان برابر انتخاب هر شغلی دیگر، بخواهد تمام روز در خانه بماند و به امور خانه بپردازد مورد اعتراض فمینیست ها نیست. آنچه که رایج است، برداشتی ذاتگرایانه از زن بودن و ویژگی های زنان است که زن را مناسب و آماده ضبط و ربط امور خانه می داند و مرد را مناسب انجام کارهای خارج از منزل. سکوت زن را نجابتش می داند و فریاد مرد را از سر غیرت و هر زنی بخواهد غیر از این ها باشد، زنی سرکش است. 

در تمام کشورها، از شرق و غرب زنان – و مردان- برابری خواهی به پا خواسته اند و به سیستم مردسالار اعتراض می کنند تا دیگر زنی به دلیل زن بودنش قربانی خشونت فیزیکی، روانی و دولتی نباشد. زنی مجبور نباشد مطیع و دست به سینه دیگری باشد، چون زن است. زنان ناموس مردان نباشند و جانشان در دست مردانی که ناموس را خدشه دار می بینند نباشد. ارزش جان و زندگی شان با مردان برابر باشد و در انتخاب راه زندگی آزاد باشند. حق زنان و مردان بر مبنای انسانیت تعریف شود و نه بر اساس جنستیشان. به آموزش و بهداشت و تحصیل و شغل به یک اندازه دسترسی داشته باشند و از آن مهمتر، طعمه خشونت های روزمره نباشند.

هدف نهایی فمینیست ها، تغییر نگاه جنس دومی به زنان، در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. آنها اعتقاد دارند تفاوت فیزیکی انسان ها موجب نمی شود در حقوق و آزادی ها تفاوتی قائل شویم. در این راه، که بس راه درازیست، باید در نوشته ها، گفته ها، شوخی ها و.. به اندازه کافی دقیق بود و هر جا نشانی از نابرابری و کلیشه باشد، نگاه جنسیتی را یادآوری کرد، هرچند به بهای تلخکامی مخاطب تمام شود.

داستان نابرابری ها، سری دراز دارد و ۸ مارس هم روز زن، مادر، خواهر و… نیست که بخواهیم آن یک روز سال را جشن بگیریم و به عزیزانمان شاخه گلی بدهیم و از زحماتشان تشکر کنیم. برای رسیدن به آرمانی که دور از دست می نماید، باید هر روزمان ۸ مارس باشد و هر روز برای احقاق حق خود تلاش کنیم. ۸ مارس به همه آنهایی که به برابری معتقدند مبارک، چه آنها که خود را فمینیست می خوانند، چه آنها که نمی دانند فمینیستند. ۸ مارس بر تمام آنهایی هم که برابری خواه نیستند مبارک، که حاصل تلاش فمینیست ها، برای آنها هم دنیایی بهتر و شاد تر خواهد ساخت. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large