Skyscraper large

منابع انسانى در جنبش اجتماعى

180-kamyar-behrang-کامیار-بهرنگ

کامیار بهرنگ

در یادداشت پیشین به مدیریت منابع انسانى به عنوان یکى از مهمترین عناصر مدیریتى در جنبش هاى اجتماعى اشاره کردم.  منابع انسانى عبارت از مردمى است که خود را در اختیار جنبش قرار مى دهند، که خود مى تواند شامل زمان، توانایى هاى مادى و معنوى باشد. در این میان این منابع مى بایست در هر دو بعد کیفى و کمى ارزش و گستردگى داشته باشد. با این تعریف و نکاتی که پیش تر به میان آمد، می توان سه محور اصلى را براى منابع انسانی در جنبش های اجتماعی در نظر داشت تا با مدیریت آنها بتوان شرایط لازم برای پیروزی را فراهم ساخت.

اول) عضوگیری مداوم: یکی از عرصه های مهم جنبش های اجتماعی فعالیت در شبکه هایی است که الزاما دارای ساختارهای سنتی انجمن/ شبکه نیستند و در آن کارت عضویت مفهوم پر رنگی ندارد، اما هم مدیران / رهبران شبکه ها و هم اعضای آن باید مناسبات درون شبکه اى را حتی به صورت نانوشته برای یکدیگر تعریف و آن را چهارچوب عمل قرار دهند. در کشورهای دیکتاتوری که نمی توان رسما وارد شبکه شد، می توان اهداف شبکه را مشخص کرد و در عین حال به صورت نامحسوس، سنجید که تا چه میزان این اهداف در میان شبکه مورد مقبولیت است و تا چه میزان آنها توانسته اند شبکه های جدید همسو تولید و یا از لحاظ عددی همین شبکه را تقویت کنند.

دوم) حامیان بالقوه: ارتباط با افرادی از جامعه که در هیچ شبکه ای حضور ندارند اما اهداف شبکه را به هر نحوی دریافته و به آن علاقه و اعتماد دارند و به تعریفی دیگر اعضای بالقوه جنبش سراسری اجتماعی هستند. این بخش از حامیان شبکه بیشترین تماس خود را از طریق رسانه ها انجام می دهند و عملا دارای یک رابطه ی یکسویه با شبکه و مدیران آن دارند، چرا که در مرحله های هر چند طولانی تنها دریافت کننده هستند و نه ارسال کننده. اما با همه ی این احوال این بخش از جامعه اتفاقا یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی است که در زمان های مناسبت با سرعت و قدرت بالا به صورت فعالان بالفعل در می آیند و از آنجاییکه تخمین میزان گستردگی آنها برای حاکمیت ناممکن است، می توان آنها را نیروى پنهان جنبش دانست.

سوم) حاملان جنبش: یکی از مهترین بخش هایی که پیشتر نیز به آن اشاره شده، وجود لایه ی میانی رهبران و شبکه های اجتماعی است. این حامل می بایست با ارتباط مداوم با رهبری جنبش، پیام را به شبکه ها تزریق و با جمع بندی نظرات از شبکه ها، خواسته ها را به رهبری منتقل کند. این بخش از جنبش نیازمند آموزش های مدام و به روز هستند تا بتوانند قدرت ابتکارات در شبکه ها را رصد، آن را هدایت و رهبری را از واقعیت های موجود مطلع سازد و در عین حال با دانش و آگاهی خود بتواند جنبش را در هر دو سطح بالایی و پایینی خود از انحراف به تمامیت خواهی و از سوی دیگر سرخوردگی در امان بدارد.

سه عنصر دیگری که می توان در مدیریت منابع انسانی در نظر داشت کمیت منابع انسانی، میزان زمان درگیری منابع انسانی و گستره ی توانایی های آن است. توجه داشته باشیم کمیت منابع انسانی جنبش، مشروعیت جنبش نیز محسوب می شود و در هر دوره ی زمانی این قدرت انسانی به عنوان میزان قدرت شما برای لابی های خارج از حاکمیت و به عنوان نیروی بازدارنده مقابل اقتدارگرای حاکمیت به کار خواهد گرفته شد. جنبش های روشنفکری با کیفیت تئوریک و توان بالای مدیریتی نشان داده اگر با یک شبکه ی بزرگ اجتماعی همپیوند نشود، به زودی تبدیل به یک جنبش محفلی شده و نمی تواند تغییر پایه ای به وجود آورد.

از سوی دیگر عنصر مهم زمان نیز نشان می دهد قدرت و امکان پیروزی یک جنبش در قدرت جمع آوری اعضای بیشتر و در گیر کردن شبکه های بیشتر است تا تعداد ساعت کار / نفر بیشتری را در خدمت جنبش بگیرد. توجه داشته باشیم که در میان حتی کودکان یک خانواده نیز بخشی از این منابع انسانی می شوند که می توانند حتی دقیقه ای از زمان خود را در اختیار جنبش قرار دهند.

بخش مهمی از مدیریت منابع انسانی استفاده از ابتکار برای علاقه مند نگاه داشتن اعضای جنبش به آرمان ها و در نتیجه امکان قرار دادن زمان برای جنبش است. در این میان ۴ طبقه ی انسانی جنبش از فعالان، داوطلبان، حامیان و اعضای بالقوه از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر طبقه بر اساس رده بندی نیاز بیشتری به آموزش و ارتقا مهارت ها در یک سیستم مدیریت شده از سوی رهبران جنبش را برخوردارست.

و سرانجام اگر به جنبش سبز باز گردیم، در میان بیانیه های میر حسین موسوی، می توان سبز بودن (منابع انسانی) را چنین یافت :

سبز بودن به لباس لباس و نماد نیست، سبز بودن به اخلاق و رفتار است. ( مصاحبه با سایت کلمه ٨ اسفند ٨٨ )

ما نبودیم که سبز را انتخاب کردیم، بلکه سبز بود که ما را برگزید … راه سبز شدن بر هیچ کس بسته نیست. ( بیانیه شماره ١۶ )

جنبش سبز حرکتی است که از بطن گروه های مرجع مهم جامعه ما متولد شده و در ارتباط با گروه ها هم رشد کرده است. ( مصاحبه با سایت کلمه ٨ اسفند ٨٨ )

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large