“دادخواهی” به یک جنبش اجتماعی نیاز دارد
شانزده سال از قتل فجیع داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در یکم آذر سال 77 گذشت، جنایتی که سرآغاز افشاء قتل شمار زیادی از ddddddddddddddddddddddddddddd
دگراندیشان و نویسندگان بود و به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. اما امسال نیز همچون سالهای گذشته نیروهای امنیتی و...