جهاد اسلامى یعنى مبارزه با خشونت
رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بر اين باورست كه "جهاد اسلامی اصلا مبارزه با خشونت است؛ مبارزه با تجاوز به حقوق ddddddddddddddddddddddddddddd
انسان است". به نظر سيد محمد خاتمى "ما در دوران غیبت معصوم هیچ جنگی جز جهاد دفاعی نداریم. جهاد ما جهاد دفاعی...