کارى می‌کنیم که دیگران خیال بازگشت نکنند
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه نگار اصلاح طلب پس از نزدیک به ۳ ماه بازداشت سرانجام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ ddddddddddddddddddddddddddddd
سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش جرس، سیدحسین میردامادی، پدر این روزنامه نگار در گفتگو با مژگان مدرس علوم می‌گوید:...